Regulamin sklepu Fotelewarszawa.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowgo: www.fotelewarszawa.pl

4. Sklep internetowy, dalej Sklep – serwis internetowy dostępny pod domeną www.fotelewarszawa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ergotron Małgorzata Dubowska, ul. Odkryta 39/6, 03-140 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-142-32-41, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), wraz z późniejszymi poprawkami.

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), wraz z późniejszymi poprawkami.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.fotelewarszawa.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fotelewarszawa.pl, prowadzony jest przez Ergotron Małgorzata Dubowska, ul. Odkryta 39/6, 03-140 Warszawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-142-32-41.

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Małgorzata Dubowska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.fotelewarszawa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.8. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT, którą wystawiamy na życzenie Klienta. Dokumenty są wystawiane w momencie, kiedy wszystkie zamówione towary są skompletowane do wysyłki. Dowód zakupu prosimy zachować do ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

2.9. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.fotelewarszawa.pl wyrażają zgodę na wystawienie FV bez podpisu odbiorcy.

III. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.fotelewarszawa.pl i dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy.

3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ergotron Małgorzata Dubowska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.9. Klienci sklepu internetowego www.fotelewarszawa.pl mogą składać zamówienie 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.9.1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. DOSTAWA

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Klient może również odebrać zakupiony Towar osobiście, w sklepie stacjonarnym FOTELEWARSZAWA, w Warszawie przy ul. Mangalia 4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3. Termin realizacji dostawy podany jest przy każdym towarze.

V. CENY I METODY PŁATNOSCI

5.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.fotelewarszawa.pl są podane w złotych polskich i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT (są cenami detalicznymi brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0097 3328 4534.

b.) gotówką/kartą w przypadku odbioru osobistego.

c.) Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

VI. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na Sklep Fotelewarszawa, Mangalia 4, 02-758 Warszawa, podany w niniejszym Regulaminie.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, spersonalizowanych, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta.

w/w produkty są opisane jako " Produkt na zamówienie czas oczekiwania ......  dni "

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Sklep Fotelewarszawa, Mangalia 4, 02-758 Warszawa.

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, gwarantujący transport przesyłki bez uszkodzeń.

6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

7.1. Ergotron Małgorzata Dubowska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sklep Fotelewarszawa, Mangalia 4, 02-758 Warszawa. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3. Reklamowany towar należy przesłać/dostarczyć wraz z dowodem zakupu.

7.4. Sprzedający nie ponosi kosztów przesyłki/dostawy reklamowanych Towarów.

7.5. Ergotron Małgorzata Dubowska nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ergotron Małgorzata Dubowska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

8.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ergotron Małgorzata Dubowska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8.3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Twoje dane są bezpieczne RODO

Administrator danych i odbiorcy

 

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza

jest Ergotron Małgorzata Dubowska z siedzibą ul. Odkryta 39/6, 03-140 Warszawa, kraj POLSKA.

Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres,

lub na adres mailowy

biuro@fotelewarszawa.pl

 

Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że

będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych

danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie

danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje.

Dane będą przekazywane jedynie podmiotom do tego upoważnionym,

tj. Urzędom Skarbowym w razie zaistnienia takiej potrzeby, jak również podmiotom

których wsparcie jest niezbędne administratorowi do zrealizowania umowy, w szczególności bankom, księgowej, kurierom, Poczcie Polskiej, firmom świadczącym wsparcie z zakresu IT, czy wsparcie prawne.

W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

 

Prawa które mi przysługują i zasady podawania danych

 

Każdemu przysługuje prawo:

• Prawo dostępu

- prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

• Prawo do sprostowania

-prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,które są w naszym   posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

 

• Prawo do bycia zapomnianym

- w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

• Prawo do ograniczenia przetwarzania

- w przypadku spełnienia określonych warunków prawo

do ograniczenia przetwarzania danych;

 

• Prawo do sprzeciwu

-

prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na

przykład marketing bezpośredni;

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

 

Cel i podstawa przetwarzania

 

• dostarczenia towaru, wystawienia faktury odebrania ceny sprzedaży

– podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;

 

• wykonana obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji

- podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 

• dochodzenia roszczeń

- podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie

uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;

• udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest

prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 litf)

RODO).

 

• archiwizowania dokumentów

 

- podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

gdy przechowywanie dokumentów przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy

stanowi prawnie uzasadniony interes Ergotron Małgorzata Dubowska jako administratora.

 

Informacje o profilowaniu

 

Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą.

Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

 

Przechowywanie danych

 

Dane będą przechowywane:

 

• umowy, listy przewozowe, ogólne warunki umowy, faktury

– przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy;

 

• dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi i gwarancji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 

Kategorie danych

 

Administrator przetwarza dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres siedziby, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres mailowy, numer rachunku bankowego, NIP, Regon, dane dotyczące przedmiotu zamówień zawarte na fakturach.

 

Źródło

 

Dane mogły zostać również przekazane przez podmioty, u których dokonali Państwo zakupu towarów przez nas dostarczanych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.