1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Małgorzata Dubowska Ergotron, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane w celu realizacji Zamówień oraz rozpatrywania składanych reklamacji. Opcjonalnie, jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.
  4. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe).
  5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia pisząc na adres administratora biuro@fotelewarszawa.pl.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.  
  7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
  8. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta
  9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Małgorzata Dubowska Ergotron zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  10.  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.