1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Anita Dubowska Misz-masz, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu będą przetwarzane w celu realizacji Zamówień oraz rozpatrywania składanych reklamacji. Opcjonalnie, jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.
  4. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji usług (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe).
  5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia pisząc na adres administratora biuro@fotelewarszawa.pl.
  6. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Anita Dubowska Misz-masz zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.